3 najvýznamnejšie vysoké školy v Košiciach

by spravca

Košice – druhé najväčšie slovenské mesto je veľké nielen rozlohou a počtom obyvateľov, ale popýšiť sa môže aj bohatou históriou i kultúrnym životom. Nie nadarmo sú Košice baštou vzdelanosti a vysokoškolákov na východe našej krajiny.

Najznámejšie košické vysoké školy

Medzi najznámejšie a najprestížnejšie vysoké školy v Košiciach patrí Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, ktoré majú cveng aj za bránami tohto mesta. Prihlášky na vš v Košiciach si preto nepodávajú len mladí Slováci z okolia, ale z celého Slovenska, ba aj zahraniční študenti.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952, no jej korene siahajú omnoho hlbšie do minulosti. Už v roku 1657 bola totiž v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až o storočie neskôr, v roku 1762, kedy Mária Terézia založila Banícku akadémiu v Banskej Štiavnici.

V súčasnosti tu nájdeme deväť fakúlt, kde je možnosť študovať dennou i externou formou. Na TUKE pracuje viac ako 700 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Technická univerzita sa právom hrdí titulom prestížnej vysokoškolskej inštitúcie a patrí medzi najlepšie vysoké školy nielen v Košiciach, ale aj rámci celého Slovenska.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika je druhou najstaršou klasickou slovenskou univerzitou, na ktorej je možnosť trojstupňového vysokoškolského štúdia v dennej i externej forme.

Jej fakulty sú – lekárska, prírodovedecká, právnická, fakulta verejnej správy a filozofická fakulta.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF)

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)  v  Košiciach bola založená v akademickom roku 1949/1950. UVLF v  Košiciach je jedinou vysokou školou svojho druhu na Slovensku. Ako prvá zo slovenských vysokých škôl prešla úspešne komplexnou akreditáciou a bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy. Poskytuje vzdelanie v prvom, druhom, spojenom 1. a 2. aj v  treťom  stupni vysokoškolského vzdelania.

Všetkým budúcim nádejným veterinárom vrelo odporúčame pozrieť si dostupné vzory bakalárskej, aj inej záverečnej práce v danom odbore, nech vedia, čo ich na UVLF čaká a neminie.

 

 

You may also like